Miód, czyli pyłek

1 lutego 2014 | | Pozostałe, Z Unii Europejskiej.

Wyszukaj: miód PE

O zawartości pyłku w miodzie


  • Roman Andrzej Śniady
  • Roman Andrzej Śniady

   GMO w miodzie. Pszczoły się zdziwią na wiosnę…

   autor: Roman Andrzej Śniady

   GMO w miodzie. Pszczoły się zdziwią na wiosnę…

   Jak pszczoły wylecą wiosną 2014 roku z ula, to się dowiedzą, że w tym okresie co zimowały, to unijni fachowcy od GMO coś wykombinowali w sprawie miodu i pyłku.

   1.Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 listopada 2013 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, pyłku wyprodukowanego z kukurydzy MON 810 (MON- ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C (2013) 4743) (2013/649/UE). W decyzji napisano m.in. że: „w dniu 19 grudnia 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.Stwierdził on, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 810 nie stanowi dodatkowego zagrożenia dla zdrowia w razie zastąpienia pyłku z kukurydzy niezmodyfikowanej genetycznie pyłkiem MON 810 w żywności lub jako żywność (…)Niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu pyłku wyprodukowanego z kukurydzy MON 810 stanowiącego żywność lub składnik żywności bądź wchodzącego w skład żywności lub składnika żywności, do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.”

   2. Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

   W poprawkach zapisano m.in.: (…)

   (1c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 1 definiuje „składnik” jako każdą substancję użytą przy wytworzeniu lub przygotowywaniu środka spożywczego i nadal obecną w produkcie gotowym, nawet w zmienionej formie. Definicja ta implikuje celowe wykorzystanie danej substancji przy wytworzeniu lub przygotowaniu środka spożywczego. Uwzględniając naturalny charakter miodu, a zwłaszcza naturalne przyczyny obecności komponentów szczególnych dla miodu, w tym także pyłku, konieczne jest wyjaśnienie, że ani pyłek, ani żaden inny komponent szczególny dla miodu nie powinny być uznawane za „składniki” miodu w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.

   (…)

   (1d) Ponieważ miód jest produktem naturalnym, nie powinien podlegać wymogowi etykietowania w postaci wykazu składników.

   (…)

   (1e) Środki w zakresie współistnienia upraw na szczeblu państw członkowskich ustanowione zgodnie z art. 26a dyrektywy 2001/18/WE powinny gwarantować brak konieczności przeprowadzania standardowych analiz miodu, między innymi poprzez wprowadzenie wymogów dotyczących minimalnej odległości.

   (…)

   5. Pyłku, który jest naturalnym komponentem szczególnym dla miodu, w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, nie uznaje się za składnik produktów określonych w załączniku 1 do niniejszej dyrektywy.

   (…)

   http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0028&language=PL&ring=A7-2013-0440

   Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu

   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0110:20020201:PL:PDF

   3. W uzasadnieniu wprowadzenia rozporządzenia Rady Ministrów RP:

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 39, z póżn. zm.)

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000039&min=1,

   zapisano m.in., że zakaz wprowadza się na „podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 1istopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512). „Zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. c dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 281, z późn. zm.), państwo członkowskie może po zgłoszeniu, w przypadku genetycznie zmodyfikowanych odmian mieć prawo zabronić stosowania danej odmiany na całym terytorium swojego kraju lub na jego części lub ustanowić właściwe warunki uprawy danej odmiany dla przypadków uwzględnionych pod lit. c, zgodnie z warunkami stosowania produktów będących wynikiem takiej uprawy, jeżeli są istotne przyczyny inne niż wcześniej wymienione lub które mogłyby być wymienione w związku z procedurą, o której mowa w art. 10 ust. 2, uznając, że dana odmiana stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.”

   „Przesłanki do wprowadzeniu zakazu stosowania materiału siewnego odmiangenetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810:

   – Zagrożenie zanieczyszczeniem genetycznie zmodyfikowanym pyłkiem miodów produkowanych na terenie Polski i wynikających z tego szkód ekonomicznych dla hodowców pszczół i możliwej utraty ich pozycji rynkowej

   (…)

   – Brak autoryzacji pyłku genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 zgodnie z przepisami UE.

   (…)

   – Dodatkowe aspekty bezpieczeństwa.

   Polska z powagą traktuje wszystkie badania, które określają wpływ genetycznie zmodyfikowanego pyłku kukurydzy MON 810, jak też wpływ genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 na zdrowie ludzi, zwierząt, bądź na środowisko naturalne. Wątpliwości odnośnie pełnego bezpieczeństwa tego produktu stały się podstawą wprowadzenia zakazów dla tego produktu przez Republikę Węgierską w 2006 r., Republikę Francuską w 2008 r. oraz przez Republikę Austrii w 1999 r. Powody naukowe, które przedstawiły wymienione kraje, Rzeczpospolita Polska w pełni popiera i są one kolejną przesłanką, aby wprowadzić zakaz jego stosowania również na terytorium Polski.

   (…)

   http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r629,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-zakazu-stosowania-materialu-siew.html

   4.Można teraz przyjąć, że:

   – zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 6 listopada 2013 r. zezwalającą na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, pyłku wyprodukowanego z kukurydzy MON 810,

   – zgodnie z Poprawkami przyjętymi przez Parlament Europejski w dniu 15 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

   Polska może nie mieć podstaw do utrzymania w/w zakazu w oparciu o przytoczone uzasadnienie i przedstawione przesłanki.

   5. We WSPÓLNYM KATALOGU ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH. KOMISJA EUROPEJSKA 32. pełne wydanie (2013/C 379 A/01) 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 379 A/1 przybyło kilka odmian kukurydzy MON810,

   zatem Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu, już powinno zostać zmienione.

   W oparciu o dostępne informacje rodzi się także pytanie, na które odpowiem wkrótce, czy zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy GMO MON 810 w 2013 roku był faktycznie przestrzegany.

   © Roman Andrzej Śniady, Wrocław, 31/01/2014

   http://www.radiownet.pl/publikacje/gmo-w-miodzie-pszczoly-sie-zdziwia-na-wiosne#/publikacje/gmo-w-miodzie-pszczoly-sie-zdziwia-na-wiosne

  Doceniasz to co robimy?
  Czujesz się na siłach aby pomóc?
  Wspomóż nas w dalszym działaniu

  Wybierz swój abonament dobrowolny
  Podziel się słowem
  rezygnacja


  Nasze nowości

  Czym jest islam? Czym jest islam?

  Rozmowy Niedokończone – o. prof. Samir Khalil Samir SJ, ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło

  Oriana Fallaci przejrzała naszego „Bolka” od razu na wylot! A został prezydentem! Oriana Fallaci przejrzała naszego „Bolka” od razu na wylot! A został prezydentem!

  Stanisław Michalkiewicz w zbiorze wypowiedzi o polskich politykach i dziennikarkach

  Trwają rozmowy ws. CETA Trwają rozmowy ws. CETA

  Jerzy Chróścikowski – Polski Punkt Widzenia

  Głos Polski 20.10.16 Głos Polski 20.10.16

  min. Antoni Macierewicz

  17 września 1939 roku. Wojna z Rosją 17 września 1939 roku. Wojna z Rosją

  Bogusław Nizieński i prof. Janusz Odziemkowski

  Miłośnicy Kresów Miłośnicy Kresów

  Pomoc materialna, paczki polonijne czy odnawianie zapomnianych miejsc pochówku Polaków to tylko niektóre formy aktywności Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów. Jak zaznaczają założyciele obu towarzystw, pomoc rodakom na Wschodzie to wielka lekcja historii i wielka satysfakcja.

  Robią wszystko by zaszkodzić, a sondaże dla PIS stale rosną Robią wszystko by zaszkodzić, a sondaże dla PIS stale rosną

  Piotr Zaremba zauważa, że partii rządzącej nie zaszkodził tzw. „czarny protest”. Dlaczego tak się stało?

  Tydzień Sakiewicza – Mucha, Jachowicz Tydzień Sakiewicza – Mucha, Jachowicz

  Publicyści komentują wydarzenia tygodnia

  „Wprowadzenie CETA to być albo nie być naszego narodu” „Wprowadzenie CETA to być albo nie być naszego narodu”

  Radykalny głos w sprawie CETA

  Polska w stosunkach z Rosją mogłaby mieć lepszą pozycję negocjacyjną! Polska w stosunkach z Rosją mogłaby mieć lepszą pozycję negocjacyjną!

  Stanisław Michalkiewicz o funkcji stosunków polsko-rosyjskich jako elemencie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego

  Adam Michnik żali się, że PUBLICZNE pieniążki nie płyną do Wyborczej Adam Michnik żali się, że PUBLICZNE pieniążki nie płyną do Wyborczej

  Fragment spotkania z wielkim naczelnym wielkiej gazety

  Kobiecy przywilej braku kary za zabijanie może zostać rozciągnięty na inne osoby! Kobiecy przywilej braku kary za zabijanie może zostać rozciągnięty na inne osoby!

  Stanisław Michalkiewicz o konsekwencji stanowiska polskiego Episkopatu w sprawie społecznego projektu ustawy zaostrzającego warunki usuwania ciąży i o swoim projekcie z 1991 roku jednozdaniowej ustawy w jej sprawie

  Projekt budżetu na 2017 rok Projekt budżetu na 2017 rok

  Jacek Sasin – Polski Punkt Widzenia